Her er alle de dokumenter man skal være opmærksom på når man vil ansøge om at bygge i haveforeningen. 
 

Haveforeningen har været igennem en længere lovliggørelsesproces igangsat af Herlev Kommune i 2015, og denne er stadig ikke tilendebragt: Herlev Kommunes Lovliggørelsesstrategi for kolonihaver. 

I lovliggørelsesprocessen har Herlev Kommune valgt at at vedtage en ny lokalplan for H/F Syvendehus der erstatter vores deklaration på de punkter, der omhandler husenes størrelse, højde og beliggenhed.

Som udgangspunkt skal man overholde den nye lokalplan, når man påtænker at ansøge bestyrelsen om opførelse af nyt byggeri. Det gælder både huse og småbygninger. Der skal i alle tilfælde foreligge en byggetilladelse fra bestyrelsen før byggeriet påbegyndes.

På følgende link til lokalplanen kan du se, hvilke regler der skal overholdes mht. byggeriet størrelse, placering og afstand til matrikelskel, stier og nabolod:

Gældende lokalplan 113 for H/F Syvendehus vedtaget af Herlev Kommunalbestyrelse den 10. oktober 2018.

Foreningen har stadig regler og anvisninger i vores Byggeregler i H/F Syvendehus november 2015, og de vil stadig være gældende, de steder hvor lokalplanen er mere lempelig – dvs. de tilfælde hvor foreningens byggeregler er mere restriktive end lokalplanens bestemmelser.

Højden på vores huse er også reguleret ved en generalforsamlings-beslutning. Suppleret byggeregler besluttet på vores ekstraordinære generalforsamling 29. oktober 2018. Højden på husene skal respekteres indtil generalforsamling beslutter anderledes og måske giver de samme muligheder som lokalplanen.

Hvor er vi i lovliggørelsesprocessen?
 

Herlev Kommune har udarbejdet en foreløbig tidsplan for lovliggørelsen hvor proceduren også fremgår. Tidsplanen er vejledende og er allerede forsinket en måneds tid. Klik her for Herlev Kommunes notat. 

På baggrund af kommunens udmelding har bestyrelsen bedt advokat Helene Reumert Gjerding fra advokatfirmaet Foldshack, Forchhammer, Dahlager & Barfod om at udarbejde et notat, der nærmere afklarer, hvilket ansvar bestyrelsen har i forhold til lovliggørelsen samt ikke mindst hvilke rettigheder og muligheder man har som enkeltstående andelshaver og kolonihavehusejer – herunder hvilke muligheder man har for at søge dispensation og klage over en afgørelse.

Notatet (klik her) er nu udarbejdet og alle medlemmer af foreningen var inviteret til at mødes i fælleshuset den 20. februar, hvor Helene Reumert Gjerding fremlagde notatet.

Vi vil fra bestyrelsens side fortsat bestræbe os på at gøre lovliggørelsen så lempelig som mulig inden for det handlerum, vi har.

 

 
Andre relevante links:
 

 

- Bygningsreglementet 2018 (BR18)