Her er alle de dokumenter man skal være opmærksom på når man vil ansøge om at bygge i haveforeningen. 
 

Haveforeningen har været igennem en længere lovliggørelsesproces igangsat af Herlev Kommune i 2015, og denne er stadig ikke tilendebragt: Herlev Kommunes Lovliggørelsesstrategi for kolonihaver. 

I lovliggørelsesprocessen har Herlev Kommune valgt at at vedtage en ny lokalplan for H/F Syvendehus der erstatter vores deklaration på de punkter, der omhandler husenes størrelse, højde og beliggenhed.

Som udgangspunkt skal man overholde den nye lokalplan, når man påtænker at ansøge bestyrelsen om opførelse af nyt byggeri. Det gælder både huse og småbygninger. Der skal i alle tilfælde foreligge en byggetilladelse fra bestyrelsen før byggeriet påbegyndes.

På følgende link til lokalplanen kan du se, hvilke regler der skal overholdes mht. byggeriet størrelse, placering og afstand til matrikelskel, stier og nabolod:

Gældende lokalplan 113 for H/F Syvendehus vedtaget af Herlev Kommunalbestyrelse den 10. oktober 2018.

Foreningen har stadig regler og anvisninger i vores Byggeregler i H/F Syvendehus april 2019, og de vil stadig være gældende, de steder hvor lokalplanen er mere lempelig eller ikke er omtalt – dvs. de tilfælde hvor foreningens byggeregler er mere restriktive end lokalplanens bestemmelser.

 

Hvor er vi i lovliggørelsesprocessen?
 

Herlev Kommune har udarbejdet en foreløbig tidsplan for lovliggørelsen hvor proceduren også fremgår. Tidsplanen er vejledende og er en del forsinket. Nærmere betegnet cirka 1 1/2 år forsinket. Klik her for Herlev Kommunes notat. 

I skrivende stund 20/06 - 2020 er kommunen nået til screeningen af foreningen, med det resultat at 67 ud af vores 77 havelodder er udtaget til nærmere prøvelse.

På baggrund af kommunens udmelding har bestyrelsen bedt advokat Helene Reumert Gjerding fra advokatfirmaet Foldshack, Forchhammer, Dahlager & Barfod om at udarbejde et notat, der nærmere afklarer, hvilket ansvar bestyrelsen har i forhold til lovliggørelsen samt ikke mindst hvilke rettigheder og muligheder man har som enkeltstående andelshaver og kolonihavehusejer – herunder hvilke muligheder man har for at søge dispensation og klage over en afgørelse.

Notatet (klik her) er nu udarbejdet og alle medlemmer af foreningen var inviteret til at mødes i fælleshuset den 20. februar 2019, hvor Helene Reumert Gjerding fremlagde notatet.

Vi vil fra bestyrelsens side fortsat bestræbe os på at gøre lovliggørelsen så lempelig som mulig inden for det handlerum, vi har.

 

 
Andre relevante links:
 

 

- Bygningsreglementet 2018 (BR18)